බලශක්ති පරිභෝජනය

බලශක්ති, අපි එය ආරක්ෂා කරමු !

අඩු බලශක්තියකින්, වඩා හොඳ ආලෝකයක්!