ඔබේ ප්‍රජාව සඳහා පුනර්ජනනීය බලශක්ති පිලිබඳ අදහසක් තිබේද ?