ඔබේ ප්‍රජාව සඳහා උපකාරී වන හරිත බලශක්ති පිලිබඳ අදහසක් ඔබට තිබේද ? මුදලින් රුපියල් මිලියන 10 ක් වටිනා ත්‍යාගයක් සමග ඔබේ අදහස ක්‍රියාවට නැංවීමේ අවස්ථාවක් සඳහා අයදුම්පත් දැන්ම යොමු කරන්න!