பானு தனது பாவனையின் பின் மின் ஆழிகளையும் தனது உபகரணங்களையும் நிறுத்துகின்றாள். உங்களிடம் சக்தியை சேமிப்பது தொடர்பான யோசனைகள்; உள்ளதா?