பானு பாடசாலையில் சக்தியை சேமிப்பது எவ்வாறு என்பதை கற்றாள்.